Wat is UBO?

Ten eerste om transparantie te bieden over de UBO’s van een organisaties. Ten tweede om te voorkomen dat een persoon geld witwast, criminele activiteiten financiert of belasting ontduikt. En ten derde om te voorkomen dat organisaties opgelicht worden. Dit kan namelijk gebeuren wanneer een persoon zich schuilhoudt achter juridische entiteiten.

Wie moeten UBO opgave doen?

  • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.
  • stichtingen.
  • verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid; met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming.
  • onderlinge waarborgmaatschappijen.
  • coöperaties.

Naast de meewerkverplichting wordt in de Wwft ook eenterugmeldplichtopgenomen. Deze terugmeldplicht geldt voor alle Wwft-plichtigen en dus ook voor jou als financieel adviseur. Deze terugmeldplicht geldt aanvullend op de al eerder in de Wwft opgevoerde meldplicht als bedoeld in artikel 16 van de Wwft. Inschrijven in het UBO register kan tot uiterlijk 27 maart 2022 via de Kamer van koophandel.

Wat Is Ubo

Daar maak je je misschien zorgen over, maar er worden maatregelen getroffen om je privacy te beschermen. Een andere maatregel geeft je inzage in het aantal keren dat jouw gegevens zijn verstrekt. Je krijgt geen informatie over de identiteit van de raadpleger.

Verderop in dit artikel leggen we u uit wat dit voor u betekent. Op 14 augustus 2014 heeft minister Dijsselbloem de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van deze onderhandelingen. De minister liet weten dat het huidige tekstvoorstel nog steeds de verplichting bevat voor instellingen om bij te houden wie de uiteindelijke belanghebbende is of zijn. Daarnaast is het tekstvoorstel aangevuld met de verplichting dat de UBO-informatie moet worden bijgehouden op een specifieke locatie, zoals een openbaar centraal bedrijvenregister. In de tekst staat echter expliciet vermeld dat deze aanvulling de instellingen niet van de verplichting ontslaat om zelf een cliëntenonderzoek uit te voeren.

Wat Is Ubo

Ook een eenmanszaak valt niet onder de registratieplicht. Je bent een UBO als je uiteindelijk voor meer dan 25% eigenaar bent – of zeggenschap hebt over – o.a. Het doel van het UBO-register is het voorkomen en tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (‘de uiteindelijke belanghebbende’). Een UBO is dus een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging .

wat is ubo

In verband met de grote drukte is de verwerkingstijd van UBO-opgaven opgelopen van 16 naar 25 weken. We werken hard om alle opgaves te werken, en we verwachten dat we de achterstand in oktober hebben weggewerkt. Zodra je opgave is verwerkt krijg je hierover bericht van ons. Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor de handhaving. KVK kan geen uitspraken doen over de gevolgen van het na 27 maart opgave doen. KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO’s.

Lees meer:   Hoeveel liter zit er in een gallon?

Wat Is Ubo

De gegevens worden tot tien jaar na uitschrijving uit het UBO-register bewaard. Alle wijzigingen die voor eerste UBO-inschrijving hebben plaatsgevonden, worden niet opgegeven en zijn dus ook niet zichtbaar. Op dit moment is het echter zo dat vanwege opstartproblemen de KvK dit principe even heeft losgelaten. Inschrijvingen kunnen simultaan geschieden, en ook wordt een Handelsregister-nummer afgegeven wanneer de UBO-inschrijving nog niet is voltooid. Een uittreksel wordt echter pas afgegeven wanneer ook de UBO-inschrijving is voltooid.

Maar bestuurders die niets met witwassen van doen hebben, vrezen voor hun privacy. Ook bij bijvoorbeeld familiebedrijven leidt het register tot veel onrust. We vragen je naar de gegevens van de UBO omdat we dat wettelijk verplicht zijn op basis van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ ’. Als er op basis van bovenstaande punten geen UBO’s zijn aan te wijzen, dan zijn de statutair bestuurders of vennoten de UBO’s. Dit zijn de personen die bij het KvK-Handelsregister zijn of moeten worden ingeschreven.

Heeft een stichting een bestuur?

Een stichting heeft alleen een bestuur, maar geen leden. De vereniging heeft leden en een algemene ledenvergadering. Het bestuur van de stichting kiest de bestuurders. Het bestuur wordt uit leden gekozen en legt verantwoording af aan de leden bij de algemene ledenvergadering.

In die gevallen moeten er één of meer pseudo-UBO’s worden aangewezen. Bestaande ondernemingen en organisaties hebben 18 maanden de tijd om de UBO op te geven, dus tot 27 maart 2022. Zij moeten direct bij inschrijving een UBO opgeven.

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Je kan zelf jouw bestuursfunctie opzeggen. Dit doe je schriftelijk en stuur je naar de andere bestuurders. Tijdens de vergadering zal hier een besluit over worden genomen.